جدول قیمت نبشی

نبشی یکی از مهم ترین و پر کاربردترین پروفیل های ساختمانی می باشد که از دو ضلع عمود بر هم به نام بال ساخته شده است. اگر طول بال ها یکسان باشد به آن نبشی بال مساوی و اگر متفاوت باشد، نبشی بال نامساوی گوییم.
ویژگی هایی که کاربرد و قیمت را در میان نبشی ها متمایز می کند عبارتند از: طول، سایز، نوع، مقاومت و … .